Kňazský seminár

sv. Karola Boromejského

Menu

čarsky
1945

Biskup Jozef Čársky 8. septembra 1939 musel opustiť košice a odišiel do Prešova ako apoštoslký administrátor tých častí Košického, Szatmárskeho a Rožňavského biskupstva, ktoré ostali na Slovensku. Do Košíc prišiel Dr. Štefan Madarász 16. septembra 1939 ako nový košický biskup.

Po vrátení Košíc z Maďarska do ČSR v roku 1945 správa územia košickej diecézy bola zverená biskupovi Jozefovi Čárskemu. Predstavení seminára odišli spolu so svojím biskupom do Maďarska. Z dôvodu vojnových pomerov biskup zriadil seminár až v septembri 1945.

Kriz-ostnaty-drot-CB
1950

Štúdium v košickom seminári sa ukončilo v júni 1950. Bohoslovci mohli ešte urobiť semestrálne skúšky, ale na základe rozhodnutia štátnych orgánov sa mohli prihlásiť na osobitne organizovaný kurz. Keďže odmietli účasť, boli povolaní do osobitných vojenských útvarov. Predstavení a profesori seminára na konci školského roku boli policajne sústredení v seminárnej kaplnke s odôvodnením, že bezpečnostné orgány musia vykonať prehliadku v celej budove, lebo majú správy, že sa tam ukrývajú zbrane. Zbrane sa nenašli, ale biskupský seminár bol zrušený.

Už 10. júla 1950 bol ústne oboznámený ordinariát v Košiciach od zmocnenia Slovenského úradu pre cirkevné veci, že Kňazský seminár sv. Karola Boromejkého bude likvidovaný a jeho predstavení budú disponovaní do duchovnej správy diecézy.

Potom o dva dni neskôr bola spísaná zápisnica v kňazskom seminári o prevzatí budovy kňazského seminára, ktoré prebehlo v dňoch 11. a 12. júla 1950. Budovu v použiteľnom stave prevzalo do správy Krajského národného výboru cirkevné oddelenie v Košiciach.

Vládnym nariadením 112/1950 Zb., zo dňa 14.(26.) júla 1950, bol kňazský seminár zrušený. Len časť bohoslovcov dokončila svoje štúdiá v jedinom kňazskom seminári v Bratislave.

Kostol hist
1992

Po páde komunizmu na Zelený štvrtok 1992 biskup Mons. Alojz Tkáč prvýkrát verejne vyslovil svoj úmysel obnoviť kňazský seminár. Dňa 23. januára 1992, po nadobudnutí platnosti Zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd, sa Košické biskupstvo stalo znovu majiteľom seminárnej budovy.