Prijímacie konanie

pre akademický rok 2024/2025

Menu

Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. Zároveň je potrebné prihlásiť sa na štúdium katolíckej teológie na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity.

Na štúdium katolíckej teológie pre kandidátov kňazstva je potrebné sa prihlásiť:

 • jednak elektronicky na stránke Teologickej fakulty. Tu nájdeš prístup k elektronickej prihláške. (stupeň štúdia: I./I.II.; názov programu: katolícka teológia)
 • a tiež poštou na adresu Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
  (treba poslať vyplnené podpísané tlačivo prihlášky na vysokú školu spolu s prílohami, ktoré sú uvedené nižšie) pozn.: Tlačivo prihlášky sa dá zakúpiť v predajniach ŠEVT alebo stiahnuť na tomto odkaze

Termín podania prihlášky v prípade kandidátov kňazstva je do 30. apríla 2024
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 35,– €
Platbu treba vykonať šekom alebo bezhotovostným prevodom  na účet príjemcu:

Štátna pokladnica Bratislava,
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501 (Informácia pre prijímateľa: „PP“)
Konštantný symbol: 0308
Ústrižok alebo detail bankového pohybu o zaplatení poplatku alebo jeho kópiu treba nalepiť na 3. stranu prihlášky!

Ďalšie podrobnosti je možné nájsť tu: Informácie o prijímacom konaní na rok 2023/2024 – Katolícka teológia

Prílohy prihlášky

 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 35 €/prihláška
 • rodný list (úradne overená kópia).
 • krstný list – nie starší ako 3 mesiace (jeden exemplár pre KSKE).
 • cirkevný sobášny list rodičov.
 • dva exempláre maturitného vysvedčenia (ak je získané v cudzine, vyžaduje sa nostrifikácia pre SR), resp. polročné vysvedčenie z maturitného ročníka (jednu úradne overenú kópiu).
 • pri dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní aj vysokoškolský diplom (dve úradne overené kópie).
 • štruktúrovaný životopis.
 • lekárske svedectvo o spôsobilosti štúdia na vysokej škole.
 • čestné prehlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity (vlastnou formuláciou)
 • odporúčanie farára trvalého bydliska pre prijatie na štúdium na Katolíckej univerzite (vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o jeho kresťanskom živote – stav, rodina a pod.).
 • odporúčanie farára trvalého bydliska pre prijatie do kňazského seminára adresované na: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 040 01 Košice. (vyjadrenie o bezúhonnosti, spôsobilosti a zrelosti uchádzača, o jeho rodinnom zázemí, o znakoch duchovného života a kňazského povolania). (Ak farár trvalého bydliska nepozná uchádzača, je treba doložiť vyjadrenia od iného kňaza, ktorému je uchádzač dostatočne známy. U rehoľníkov sa vyžadujú odporúčania vlastného predstaveného.)
 • žiadosť o prijatie do kňazského seminára adresovaná na: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 040 01 Košice. (formulácia vlastnými slovami)
 • motivačný list (kandidát vlastnými slovami objasní, prečo sa hlási do kňazského seminára)

Prihlášku s prílohami je potrebné zaslať na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta
Hlavná 89, 041 21 Košice

PRIJÍMACIE POHOVORY

Prijímacie pohovory do Kňazského seminára, na ktoré príde každému kandidátovi osobitná pozvánka, pozostávajú z troch častí:

 1. psychologické testy
 2. samostatný pohovor pre prijatie do kňazského seminára
 3. prijímacie skúšky na Teologickú fakultu. Kritéria prijatia:
  • prospech na strednej škole: max. 20 bodov
  • písomný test: max. 80 bodov
  • písomná práca: max. 20 bodov
  • ústny pohovor: max. 20 bodov

Študijná literatúra:

 • gymnaziálne učebnice Náuky o spoločnosti: Filozofia obidve časti
 • Sväté Písmo
 • Katechizmus Katolíckej Cirkvi (SSV 1998)
 • Ján Pavol II.: Encyklika: Ecclesia de Eucharistia
 • Benedikt XVI.: Encyklika: Deus Caritas est
 • Dejiny týkajúce sa Katolíckej Cirkvi v rozsahu gymnaziálnych učebníc dejepisu